Privaatsustingimused

Privaatsustingimused (Andmekaitsetingimused)

Vastutav andmetöötleja: Kliimaseade OÜ
Registrikood: 10239937
Aadress: Laki 14a, Tallinn 10621
Telefon: +372 6 391 430
E-post: kliimaseade@kliimaseade.ee
Koduleht: www.kliimaseade.ee

Isikuandmete töötlemisel juhindume kohalduvatest isikuandmete kaitset puudutavatest õigusaktidest, sh Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (edaspidi „GDPR“) ja Eesti isikuandmete kaitse seadusest.
Kliimaseade OÜ rakendab oma tegevuses kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivseid, tehnilisi, ja füüsilisi meetmeid) kogutavate isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel, kes on läbinud andmebaasi kasutamise alase juhendamise.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Isikuandmed on andmed, mida Kliimaseade OÜ kogub teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamisel või sellega seotud küsimuste lahendamiseks.

Töötleme järgmisi isikuandmeid: nimi, telefoninumber ja e-posti aadress; isikukood,; objekti ja elukoha aadress; pangakonto number; kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu), samuti müügiajalugu hooldus-ja remonditööde teostamiseks.
Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks
Päringuid on võimalik esitada täites vastava kontaktivormi veebilehel või saates e-kirja aadressile kliimaseade@kliimaseade.ee. Päringule vastamiseks kasutatakse nime, kontaktandmeid (e-post, telefoninumber), objekti aadress.
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoninumber, kliendi nimi, isikukood ja aadress töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise, lepingu sõlmimise ja hilisema hooldusega seonduvaid küsimusi.

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi enam saada otseturustusteateid, siis tuleb võtta ühendust klienditoega. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal esitada vastuväite, teavitades sellest e-posti aadressil: kliimaseade@kliimaseade.ee (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).
Interneti kasutajana saate ise keelata või piirata küpsiste salvestumist oma arvutisse. Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab teie arvutisse või mobiiliseadmesse, kui veebilehte külastate. See võimaldab veebilehel pikema aja jooksul mäletada teie tegevusi ja eelistusi, et te ei peaks neid uuesti sisestama, kui külastate veebilehte uuesti või kui liigute ühelt lehelt teisele. Seejuures saate kõik küpsised, mis on seni arvutisse salvestunud, ka ära kustutada. Selleks tuleb muuta oma isiklikke veebilehitseja privaatsusseadeid.
Veebilehe sirvimise statistika kogumise eesmärgil ja kasutajakogemuse parandamiseks salvestatakse teie kohta Kliimaseade OÜ kodulehte külastades muuhulgas järgnev informatsioon: veebilehitseja tüüp ja versioon, seadme tüüp ja operatsioonisüsteem, IP-aadress, kodulehe külastamise sessiooni pikkus ja aeg, külastatud lehed ning demograafiline teave, nagu kasutatava keele eelistus ja asukoht. Veebilehe sirvimise statistikaks kogutud andmeid kasutame anonüümsel kujul ning neid ei viida kokku ühegi konkreetse füüsilise isikuga.
Selleks, et koguda ja analüüsida ülalpool nimetatud andmeid, kasutab Kliimaseade OÜ Google Analytics`i automatiseeritud tööriista. Te võite igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, vastavalt järgneval lingil toodud kirjeldusele siin.

Isikuandmete säilitamine ja edastamine

Isikustatud tehingute seotud isikuandmeid säilitatakse kuni 7 aastat tehinguga seonduvast viimasest tegevusest. Maksetega seotud andmeid säilitatakse Raamatupidamisseaduse alusel vähemalt 7 aastat.
Kliimaseade OÜ poolt töödeldavaid isikuandmeid tohib ilma isiku nõusolekuta edastada üksnes asutustele ja institutsioonidele, kellele on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus, kohtutäitur, kohtueelne menetleja vms) ja põhjendatud vajadus.

Isikuandmete ülekandmine ja kustutamine

E-posti teel esitatud ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul.
E-posti teel esitatud taotlusele isikuandmete kustutamiseks vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise periood.

Turvalisus

Kliimaseade OÜ kaudu sooritatud päringute, tellimuste, lepingute ja teenuste osutamisega seonduvalt teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina. Toodud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute ja teiste ettevõtete/asutuste andmete töötlemisel. Samuti ei hõlma see isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele viidatakse Kliimaseade OÜ veebilehtedel (lingid) kus võidakse teie isikuandmeid koguda. Sellistel puhkudel kehtivad teie isikuandmete kogumisele ja kasutamisele konkreetse veebilehe privaatsustingimused. Ettevõtet esindav isik (teenuse tellija) ei ole antud kontekstis füüsiline isik vaid juriidilise isiku volitatud esindaja.

Esitades meile oma isiku-, kontakt- või muid tundliku iseloomuga andmeid, teeb Kliimaseade OÜ kõik, mis on ettevõtte äritegevuse seisukohalt mõistlik, et nimetatud andmeid kaitsta. Isikuandmetega kokku puutuvad Kliimaseade OÜ töötajad on juhendatud järgima ja kasutama oma töös ettevõtte poolt määratud turvameetmeid, mis puudutab isikuandmete kogumist, töötlemist, edastamist, muutmist ja kustutamist.

Isikuandmete edastamine volitatud töötlejale (nt transporditeenuse pakkuja, alltöövõtja, järelmaksuteenuse pakkuja) toimub Kliimasead OÜ ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute või kokkulepete alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Õiguslik alus

Õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel esitatud päringu, tellimuse või sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil või täitmisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (GDPR Art 6(1)(b)). Eelpool nimetatud isikuandmetele pääsevad ligi Kliimaseade OÜ töötajad, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et teha pakkumisi, lahendada tehnilisi küsimusi, osutada teenust, sõlmida lepinguid, esitada arveid.
Isikuandmete töötlemine toimub samuti juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine) või selleks, et kehtestada, kaitsta või kasutada oma juriidilisi õigusi või kaitsta end juriidiliste nõuete vastu.

Privaatsustingimused ja muudatused

Kliimaseade OÜ jätab endale õiguse vajadusel privaatsustingimusi muuta, tagades samal ajal klientide isikuandmete kaitse, sõltumata mistahes muudatustest. Võimalike kasutustingimuste ja privaatsustingimuste muudatuste ja uuendustega tutvumiseks kontrollige regulaarselt meie veebilehte. Kõik privaatsustingimuste uuendatud versioonid jõustuvad konkreetses versioonis märgitud kuupäeval.
Kui Teil on täiendavaid küsimusi meie privaatsustingimuste kohta või muid isikuandmete töötlemisega seotud taotlusi või avaldusi, palume need esitada e-posti aadressil: kliimaseade@kliimaseade.ee .
Järelvalve asutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon.

Privaatsustingimusi uuendati viimati 01.10. 2018 a.